[Sóc Trăng]_ Tổ Trưởng Tổ Cắt Ngành May Mặc_Cutting Manager