Kỹ sư hóa nhuộm – Quảng Nam – (Mr. Huy-0938955329)